โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: banthi@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

Download เอกสารวิชาการ

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 คู่มือการใช้กัญชาทางการแพทย์ 08 ม.ค. 2563 ดู: 29
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน 22 ส.ค. 2562 ดู: 51
3 นำเสนอ dhdc3 25 ก.ค. 2562 ดู: 53
4 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 11 ก.ค. 2562 ดู: 49
5 สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 27 มิ.ย. 2562 ดู: 45
6 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน 27 มิ.ย. 2562 ดู: 46
7 สิทธิการรักษาพยาบาล กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 27 มิ.ย. 2562 ดู: 45
8 ทำอย่างไร?เมื่อประสบภัยจากรถ 27 มิ.ย. 2562 ดู: 43
9 คู่มือประชาชน โรงพยาบาลบ้านธิ 27 มี.ค. 2562 ดู: 47
10 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลบ้านธิ ปี ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ 21 มี.ค. 2562 ดู: 93
11 สรุปแผนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 21 มี.ค. 2562 ดู: 43
12 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 12 มี.ค. 2562 ดู: 41
13 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 12 มี.ค. 2562 ดู: 38
14 จรรยาบรรณกระทรวงสาสุข 12 มี.ค. 2562 ดู: 38
15 แผนกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 (สารบัญ) 12 มี.ค. 2562 ดู: 40
16 แผนกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 (ไฟล์) 12 มี.ค. 2562 ดู: 37
17 แผนกลยุทธ คปสอ. ปีงบประมาณ 2561 (ไฟล์) 12 มี.ค. 2562 ดู: 39
18 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัด ปี 2561 12 มี.ค. 2562 ดู: 40
19 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลบ้านธิ ประจำปี 2562 21 ม.ค. 2562 ดู: 39
20 สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านธิ 2561 08 ม.ค. 2562 ดู: 39
21 คู่มือการปฏิบัติการตามภาระกิจหลักหน้า8 22 มิ.ย. 2561 ดู: 37
22 คู่มือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หน้า9 22 มิ.ย. 2561 ดู: 43
23 รายงานการประเเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 28 ธ.ค. 2560 ดู: 36
24 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 28 ธ.ค. 2560 ดู: 34
25 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ.โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2561 27 ธ.ค. 2560 ดู: 43
26 กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 04 ต.ค. 2559 ดู: 38
27 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 35
28 Final ยุทธ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 100
29 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 37
30 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16 มี.ค. 2559 ดู: 38