โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: banthi@banthihospital.org | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

Download เอกสารวิชาการ

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน 22 ส.ค. 2562 ดู: 14
2 นำเสนอ dhdc3 25 ก.ค. 2562 ดู: 156
3 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 11 ก.ค. 2562 ดู: 47
4 สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 27 มิ.ย. 2562 ดู: 41
5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน 27 มิ.ย. 2562 ดู: 47
6 สิทธิการรักษาพยาบาล กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 27 มิ.ย. 2562 ดู: 39
7 ทำอย่างไร?เมื่อประสบภัยจากรถ 27 มิ.ย. 2562 ดู: 35
8 คู่มือประชาชน โรงพยาบาลบ้านธิ 27 มี.ค. 2562 ดู: 76
9 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลบ้านธิ ปี ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ 21 มี.ค. 2562 ดู: 99
10 สรุปแผนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 21 มี.ค. 2562 ดู: 77
11 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 12 มี.ค. 2562 ดู: 65
12 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 12 มี.ค. 2562 ดู: 61
13 จรรยาบรรณกระทรวงสาสุข 12 มี.ค. 2562 ดู: 59
14 แผนกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 (สารบัญ) 12 มี.ค. 2562 ดู: 80
15 แผนกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 (ไฟล์) 12 มี.ค. 2562 ดู: 66
16 แผนกลยุทธ คปสอ. ปีงบประมาณ 2561 (ไฟล์) 12 มี.ค. 2562 ดู: 64
17 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัด ปี 2561 12 มี.ค. 2562 ดู: 81
18 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลบ้านธิ ประจำปี 2562 21 ม.ค. 2562 ดู: 50
19 สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านธิ 2561 08 ม.ค. 2562 ดู: 42
20 คู่มือการปฏิบัติการตามภาระกิจหลักหน้า8 22 มิ.ย. 2561 ดู: 132
21 คู่มือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หน้า9 22 มิ.ย. 2561 ดู: 193
22 รายงานการประเเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 28 ธ.ค. 2560 ดู: 394
23 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 28 ธ.ค. 2560 ดู: 380
24 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ.โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2561 27 ธ.ค. 2560 ดู: 568
25 กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 04 ต.ค. 2559 ดู: 626
26 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 655
27 Final ยุทธ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 680
28 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 04 ต.ค. 2559 ดู: 730
29 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16 มี.ค. 2559 ดู: 619


โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บริการแพทย์ทางเลือก และดูแลสุขภาพระยะยาว ภายในปี 2563

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง