Error: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ร้องเรียน /ติชม โรงพยาบาลบ้านธิ ข้อความจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล