Untitled Document

Username
: Password:
๏ปฟ Untitled Document
Blueprint: Horizontal Drop-Down Menu
Untitled Document
 
 
 
ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ อาณาเขต
 
สภาพภูมิประเทศ
           อำเภอบ้านธิมีลักษณะภูมิประเทศเป็น 2 ลักษณะ คือเป็นพื้นที่ป่าเขามีความลาดชันและเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพด้านการเกษตรและทั่วไปภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา จะมีความลาดชันตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปและมีความสูงเฉลี่ยระหว่าง 400-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วเทลาดลงมาทางทิศตะวันตก
ภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรและอื่น ๆ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายมีปัญหาในการดูดซับน้ำของเนื้อดิน การระบายน้ำค่อนข้างเลว สภาพอากาศฤดูร้อน ร้อนอบอ้าว ฤดูหนาว หนาวจัด อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 90 มิลลิเมตรต่อปี


ลักษณะภูมิอากาศ
          อำเภอบ้านธิพื้นที่ทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือพื้นที่ราบ และพื้นที่ภูเขา อำเภอบ้านธิอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล ซึ่งฤดูฝนและฤดูแล้งแบ่งแยกกันเด่นชัด ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคมรวมระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งตามสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน่าจะมีฝนตกและมีความชื้นสูง แต่อำเภอบ้านธิจะมีสภาพแห้งแล้งไม่มีน้ำเพียงพอ สาเหตุเพราะต้นน้ำมีต้นไม้ใหญ่น้อยมากทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และในฤดูฝนก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
            ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จ.ลำพูน และอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่

ประชากร การประกอบอาชีพ ข้อมูลการปกครอง
            อำเภอบ้านธิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 5,514 หลังคาเรือน ประชากร 17,950 คน เป็นชาย 8,670 คน เป็นหญิง 9,280 คน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีองค์การ บริหารส่วนตำบล 1 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประชากร การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชหลักที่สำคัญ คือ ปลูกข้าว ปลูกใบยาสูบ ทำสวนลำไยและเลี้ยงวัวนม เป็นต้น อาชีพรองลงมาคือรับจ้าง เนื่องเขตจากอำเภอบ้านธิ อยู่ใกล้กับสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทำให้ ประชากรอำเภบ้านธิ วัยทำงานไปรับจ้างตามโรงงานเขตนิคมอุสาหกรรม

สภาพทางสังคม วัฒนธรรม
             ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีประชากรบางส่วนนับ ถือศาสนาคริสต์ มีวัดพุทธศาสนา 25 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่งประชากรประกอบไปด้วยชาวไทลื้อ ไทยอง และไทยวน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ ไทยองอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาประมาณ 200 ปี มีผู้นำชุมชนที่นำผู้คนมาตั้งหมู่บ้านชื่อขุนธิ โดยรวบรวมราษฎรตั้งหมู่บ้านแหล่งแรกชื่อหมู่บ้านบ้านธิหลวง และได้ขยายหมู่บ้านบริวารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมี 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน ตำบลบ้านธิเป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดของอำเภอบ้านธิ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะรวมตัวกันเป็นกระจุก แต่ละหมู่บ้านจะไม่มีการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจาย ความสัมพันธ์จะดำเนินไปในลักษณะเครือญาติ

 
 
 
 
 
  สถานบริการสาธารณสุข
(1) ภาครัฐ
           - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
(2) ภาคเอกชน
           - คลีนิคแพทย์ จำนวน 3 แห่ง
           - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
(3) สุขภาพภาคประชาชน
           - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน จำนวน 36 แห่ง
           - อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 622 คน
           - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอ จำนวน1 ชมรม
บุคลากรในโรงพยาบาลบ้านธิ
   
วิชาชีพ
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
นายแพทย์ทั่วไป
3
 
ทันตแพทย์
2
 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1
 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4
 
เภสัชกร
3
 
ผู้ช่วยเภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
5
 
พยาบาลวิชาชีพ
46
 
นักวิชาการสาธารณสุข
2
 
นักกายภาพบำบัด
2
 
นักเทคนิคการแพทย์
1
 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
 
นักรังสีการแพทย์
1
 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
1
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
2
 
ลูกจ้างประจำ
8
 
ลูกจ้างชั่วคราวไม่รวมผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
41
 
รวมทั้งหมด
124
 
 
 
 
 
   
Untitled Document
 

                GPS: 18.6550585641192,99.1273158788681


Banthi Hospital

265 m.6 banpasak t.banthi a.banthi j.lamphun 51180 Thailand

Tel: 0 53-984325 -6 Fax. 104 LAMPHUN

 


 


Copyright ? 2015 Banthi Hospital
All rights reserved.

Version 1.0.0 - Beta